October 02, 2009

மு‌ல்லை‌ப் பெ‌ரியாறு அணை‌யி‌ல் ஆ‌ய்வு ந‌ட‌த்த அனும‌தி அ‌ளி‌த்த ம‌த்‌திய அரசை கருணா‌நி‌தி த‌ட்டி‌க்கே‌ட்காதது ஏ‌ன்- ஜெயல‌லிதா கே‌ள்‌வி செ‌ன்னை,

முல்லைப் பெரியாறபகுதியிலபுதிஅணகட்கேரஅரசுக்கஆய்வநடத்மத்திஅரசஅனுமதி அளித்திருப்பதை முதலமை‌ச்ச‌ர் கருணா‌நி‌தி தட்டிக்கேட்காததஏனஎன்று கே‌ள்‌வி எழு‌ப்‌பியு‌ள்ள அ.இ.அ.ி.ு.பொதுசசெயலரஜெயலலிதா, மத்திஅரசிலஅங்கமவகித்துககொண்டஅததட்டிக்கேட்காததனமூலமகருணாநிதி தமிழகத்துக்கதுரோகமசெய்கிறார் எ‌ன்று கூ‌றியு‌ள்ளா‌ர்.

WD
இது தொட‌ர்பாக அவ‌ர் இ‌ன்று வெளியிட்டுள்அறிக்கையில், ''முல்லைப் பெரியாறஅணைப்பகுதியிலபுதிஅணகட்டுவதற்காஆய்வுப்பணிகளமேற்கொள்மத்திஅரசஅனுமதி அளித்தஇருப்பதகுறித்தசிநாட்களுக்கமுன்பபதிலஅளித்கருணாநிதி, “முல்லைபபெரியாறஅணபிரச்சனை, உ‌ச்ச ‌நீ‌திம‌ன்ற‌த்த‌ி‌ல் நிலுவையிலஉள்ளதமத்திஅரசஅறியும். எனவே, கேரஅரசுக்கஇதைப்போன்அனுமதியகொடுத்திருக்காதஎன்றதானநம்புகிறோம்'' என்றதெரிவித்தார்.

இந்தப் பிரச்சனகுறித்தமத்திஅமைச்சர் ராசா, மத்திசுற்றுச்சூழலமற்றுமவனத்துறஇணஅமைச்சரஜெயராமரமேஷசந்தித்துபபேசியதாகவும், அப்போதகேரஅரசுக்கவழங்கப்பட்அனுமதியநிறுத்தி வைக்உத்தரவிடுவதாராசாவிடமமத்திஅமைச்சரஉத்தரவாதமஅளித்ததாகவுமசெய்திகளவெளியாயின.

இந்தச் சூழ்நிலையில், செய்தியாளர்களுக்கபேட்டியளித்ஜெயராமரமேஷ், முல்லைபபெரியாறஅணைப்பகுதியிலபுதிஅணகட்டுவதற்காஆய்வுப்பணிகளமேற்கொள்மத்திஅரசகேரஅரசுக்கஅனுமதி அளித்துள்ளதஉறுதிப்படுத்தியதோடமட்டுமல்லாமல், கேரஅரசினஇந்தத்திட்டமமுடக்கப்படுமஎன்அளவிலதமிழ்நாட்டிற்கஉறுதிமொழி கொடுத்திருப்பதாவந்துள்செய்தியையுமதிட்டவட்டமாமறுத்துள்ளார்.

புதிஅணகட்டுவதற்காஆய்வு நடத்கேரஅரசுக்கமத்திஅரசஅனுமதி வழங்கியுள்ளதனகாரணமாக, எதிர்காலத்திலமதுரை, ராமநாதபுரம், திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கஆகிமாவட்டங்களிலகுடிநீரபற்றாக்குறஏற்படுவதுடன், விவசாஉற்பத்தியுமகடுமையாபாதிக்கப்படக்கூடிசூழ்நிலைகளஉருவாகும்.

முல்லைபபெரியாறஅணையினநீரமட்டத்தபடிப்படியாக 142 அடி வரஉயர்த்திககொள்ளலாமஎன்றஉச்நீதிமன்றம் 2006ஆமஆண்டதீர்ப்பளித்தது. இதஎனதஆட்சிக்காலத்திலஉள்நிலைமை! கருணாநிதி முதலமைச்சராபொறுப்பேற்பிறகு, இந்நிலமாறி, கேரஅரசபுதிஅணகட்டிக்கொள்மத்திஅரசஅனுமதி அளித்தஇருக்கிறது. அதாவது 2006ஆமஆண்டதமிழகத்திற்கசாதகமாஇருந்சூழ்நிலை, 2009 ஆமஆண்டகேரளாவிற்கசாதகமாமாறிவிட்டது! இதுதானகருணாநிதியினுடைநிர்வாகததிறமை!

உச்நீதிமன்றத்திலவழக்கநிலுவையிலஇருக்குமபோது, ஏற்கனவஇதகுறித்உச்நீதிமன்றத்தினதீர்ப்பநடைமுறைப்படுத்தாமல், அதற்கமுற்றிலுமநேர்மாறாசெயலசெய்மத்திஅரசஎப்படி முனவந்தது? இதநீதிமன்அவமதிப்பஆகாதா? மத்திஅரசினநடவடிக்ககுறித்தஉச்நீதிமன்றத்திலி.ு.க. அரசமுறையிட்டதா? மத்திஅரசினஅனுமதிக்கஉச்நீதிமன்றத்திலதடஆணபெி.ு.க. அரசமுயற்சிக்வேண்டாமா?

மத்திஅரசிலஅங்கமவகிக்காகேரஅரசமத்திஅரசிடமஇருந்தஅனுமதியபெறுகின்றபோது, மத்திஅரசிலஅங்கமவகிக்குமகருணாநிதி, அந்அனுமதியரத்தசெய்நடவடிக்கஎடுக்முடியாதா? தமிழகத்தினநியாயமாகோரிக்கைக்ககூசெவி சாய்க்மறுக்குமமத்திஅரசிலஒட்டிககொண்டிருப்பதகருணாநிதிக்கவெட்கமாதெரியவில்லையா? மத்திஅமைச்சராதனமகனநாடாளுமன்றத்திலதமிழிலபேசுவதற்காஉரிமகுறித்தஅக்கறசெலுத்தாதவரகருணாநிதி! தனக்கவேண்டியதவந்தாலபோதுமஎன்றநினைக்கிறாரபோலும்!

நானமுதலமைச்சராஇருந்தபோது, மத்தியிலஆட்சி அதிகாரத்தவைத்துக்கொண்டகடலநீரகுடிநீராக்குமதிட்டம், பைக்காரபுனலமினதிட்டமஆகியவற்றிற்கஅனுமதி தராமலதமிழகத்திற்கதுரோகமசெய்தாரகருணாநிதி! அதாவததமிழகத்தினமுதலமைச்சராஇல்லாமலேயதமிழகத்திற்கதுரோகமசெய்தார். இன்றகருணாநிதியதமிழகத்தினமுதலமைச்சராஇருக்கிறார். அவருடைகட்சி மத்திய அமைச்சரவையிலஅங்கமவகிக்கிறது. அப்படி இருந்தும், உச்நீதிமன்ஆணையமீறி கேரஅரசுக்கமத்திஅரசபுதிஅணகட்டுவதற்காஆய்வநடத்அனுமதி அளிக்கிறது. முதலமைச்சராஇருந்தகொண்டதமிழகத்திற்கதுரோகமசெய்திருக்கிறார்! கருணாநிதியாலதமிழகத்திற்கதுரோகமதானசெய்முடியுமதவிநன்மசெய்முடியாது'' எ‌ன்று ஜெயல‌‌லிதா கூ‌றியு‌ள்ளா‌ர்.

0 comments:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites