November 16, 2009

மு‌ல்லை‌ப் பெ‌‌ரியாறு ‌பிர‌ச்சனை‌யி‌ல் கருணா‌நி‌தி ‌நீ‌லி‌க்க‌ண்ண‌ீ‌ர் வடி‌க்‌கிறா‌ர்: ஜெயல‌லிதா கு‌ற்ற‌ச்சா‌ற்று செ‌ன்னை, திங்கள், 16 நவம்பர் 2009


முல்லைபபெரியாறஅணபிரச்சனையிலமுதலமைச்சரகருணாநிதி நீலிக்கண்ணீரவடித்ததனததவறுகளமறைக்கபபார்ப்பதாஅ.இ.அ.ி.ு.பொதுசசெயலரஜெயலலிதகுற்றமா‌ற்‌றியுள்ளார். இந்பிரச்சனையிலதற்போதைநிலைக்ககருணாநிதியினதிறமையின்மைதானகாரணமஎன்றஅவரகண்டனமதெரிவித்துள்ளார்.

இததொடர்பாஅவரவெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''தன்னலத்திற்காதலைநகரமடெல்லிக்கதன்னுடைபரிவாரங்களுடனதலைதெறிக்ஓடுமகருணாநிதி, தமிழரநலமஎன்றவுடனயாரிடமமுறையிடுவதஎன்றதெரியவில்லஎன்றபுலம்பியிருப்பதிலவியப்பஏதுமில்லை. இதுதானஅவருடைசுயரூபம்.

நானதமிழகத்தினமுதலமைச்சராஇருந்தபோது, முல்லைபபெரியாறஅணையினநீர்மட்டத்தஉயர்த்வேண்டியதனஅவசியத்தவலியுறுத்தி தமிழ்நாடஅரசினசார்பிலஎடுத்தவைக்கப்பட்வாதங்களஏற்றுககொண்டஅணையினநீர்மட்டத்ததற்போதுள்ள 136 அடியிலிருந்து 142 அடி வரஉயர்த்திககொள்ளலாமஎன்று 27.2.2006 அன்றஉச்ச நீ‌திமன்றமதீர்ப்பளித்தது.

அதாவதகோடகாதுவக்கத்திலஇதபோன்உத்தரவஉச்ச நீதிமன்றமபிறப்பித்தது. எனவஉச்ச நீதிமன்ஆணைப்படி உடனடியாஅணையினநீர்மட்டத்தஉயர்த்ஏதுவாஅணையினமதகுகளஇறக்கி விடுவதற்காவாய்ப்பஅப்போதஇல்லாமலபோயிற்று. மழபெய்தஅதனவிளைவாமுல்லைபபெரியாறஅணையிலதண்ணீரபெருக்கெடுத்தஓடும்போதகருணாநிதி தலைமையிலாி.ு.அரசுதானஆட்சிபபொறுப்பிலஇருந்தது. எனவஉச்ச நீதிமன்ஆணையினபடி அணையினமதகுகளஇறக்கி நீர்மட்டத்தை 142 அடியாஉயர்த்துமபொறுப்புமி.ு.அரசினகையில்தானஇருந்தது.

ஆனாலகருணாநிதி அவருக்கஉரிகாரணங்களாதன்னலம், குடும்வருமானமஆகியவற்றகருத்திலகொண்டஅணையினநீர்மட்டத்தஉயர்த்துவதற்காஆணைகளபிறப்பிக்கவில்லை. இதற்குபபதிலாஉச்ச நீதிமன்ஆணையமுற்றிலுமபுறக்கணிக்குமவகையில், கேரஅரசஅவசஅவசரமாஒரசட்டத்தஇயற்றி விட்டதாதெரிவித்ததமிழகத்திற்கதுரோகமஇழைத்தாரகருணாநிதி.

கேரஅரசஇயற்றிசட்டத்தகட்டாயமாபின்பற்வேண்டிநிர்ப்பந்தமி.ு.அரசினமுதலமைச்சரகருணாநிதிக்கஎந்காலககட்டத்திலிருந்தஏற்பட்டது? கேரஅரசாலசட்டவிரோதமாஇயற்றப்பட்சட்டமஉச்ச நீதிமன்ஆணையதூக்கி எறியுமவிதத்திலஅல்லதமீறுமவிதத்திலஅமைந்துள்ளதஎன்றஎப்போதகருணாநிதி நினைக்ஆரம்பித்தார்?

இந்தியநாட்டினமிஉயரிஅமைப்பாஉச்ச நீதிமன்றத்தினஆணையகையிலவைத்துககொண்டகேரமாநிலத்தினஉள்ளூரசட்டத்திற்கஏனகருணாநிதி மதிப்பளித்தார்? ஒன்றல்ல, மூன்றபருமழைகளினமூலமமுல்லைபபெரியாறஅணைக்கதண்ணீரவந்தது. இருப்பினுமஅணையினநீர்மட்டத்தை 142 அடி வரஉயர்த்துமஅளவிற்கஅணையினகதவுகளஇறக்தமிழஅரசினஅதிகாரிகளுக்ககருணாநிதி உத்தரவபிறப்பிக்கவில்லை! இதயாருடைகுற்றம்? கருணாநிதியினகுற்றமா? கேரஅரசினகுற்றமா? உச்ச நீதிமன்றத்தினகுற்றமா?

முல்லைபபெரியாறவழக்கஅரசியலசாசஅமர்விற்கஅனுப்பியதனமூலமமிகபபெரிஅநீதியஉச்ச நீதிமன்றமதமிழகத்திற்கஇழைத்துள்ளதஎன்றசலிப்பூட்டுமதனது 5 பக்அறிக்கையிலதற்போதகருணாநிதி புலம்பியிருக்கிறார்.

முல்லைபபெரியாறஅணையினநீர்மட்டத்தை 142 அடி வரஉயர்த்திககொள்ள 2006 ஆமஆண்டஅனுமதி அளித்தீர்ப்பினமீதஉச்ச நீதிமன்றத்திற்கநம்பிக்கஇல்லஎன்றஉச்ச நீதிமன்றத்தினமீதபழி சுமத்கருணாநிதி முயல்கிறார். வழக்கமபோல், கருணாநிதி முதலைககண்ணீரவடிக்கிறார். கருணாநிதியினதிறமையின்மகாரணமாதமிழ்நாட்டினஉரிமைகளபறிபோயவிட்டன.

முல்லைபபெரியாறபிரச்சனையஅரசியலசாசஅமர்விற்கஅனுப்திட்டமிட்டஇருப்பதாஉச்ச நீதிமன்றமதெரிவித்தபோது, குறைந்பட்சமதமிழகத்தினஎதிர்ப்பையாவதஉரத்குரலிலஉச்ச நீதிமன்றத்திலபதிவசெய்திருகவேண்டும். இதைககூி.ு.அரசசெய்யவில்லை. முல்லைபபெரியாறபிரச்சனஅரசியலசாசஅமர்விற்கஅனுப்பப்படுமஎன்றஉச்ச நீதிமன்றமதெரிவித்தபோது, தமிழகத்தினசார்பிலஆஜராமூத்வழக்கறிஞரஇதற்கஎதிர்ப்பதெரிவிக்கவில்லஎனககுறிப்பிட்டஅனைத்தபத்திரிகைகளுமசெய்தி வெளியிட்டன.

தற்போதஇந்தபபிரச்சனையவிசாரிக்க 5 நீதிபதிகளைககொண்அரசியலசாசஅமர்வஅமைக்கப்பவேண்டும். உச்நீதிமன்றத்திலஇதுவரகடைபிடிக்கப்பட்டவருகின்நடைமுறையவைத்துபபார்த்தாலஓராண்டிற்கமூன்றஅல்லதநான்கமுறைக்கமேலஅரசியலசாசஅமர்வகூடியதகிடையாது. எனவகருணாநிதியினசுயநலத்தாலமுல்லைபபெரியாறபிரச்சனகிடப்பிலபோடப்படுமசூழ்நிலைக்கதள்ளப்பட்டவிட்டது. இந்தபபெருமகருணாநிதியமட்டுமசாரும். தற்போதநீலிககண்ணீரவடிப்பதனமூலமதானசெய்தவறகருணாநிதி மூடி மறைக்முடியாது'' எ‌ன்று ஜெயல‌லிதா கூறியுள்ளார்.

0 comments:

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites